Etikai kódex szállítók részére

A szállítók etikai kódexében a Basalt AG cégcsoport tagjai meghatározzák a szállítóikkal való együttműködés követelményeit és elveit.

Cégcsoportunk elkötelezett a következő értékek mellett:

 • Emberségesen és nyíltan bánunk alkalmazottjainkkal (bármely nemű munkavállalóról is van szó), tisztességesek és őszinték vagyunk az üzleti versenyben. Minden tevékenységünk során eleget teszünk a társadalom és környezet iránti felelősségünknek.
 • Beszállítóinktól (ez a kifejezés magában foglalja alvállalkozóinkat és a szolgáltatókat is) elvárjuk, hogy az üzleti tevékenység minden területén hajtsák végre és tartsák be a jelen magatartási kódexben meghatározott elveket, és ennek megfelelően igazítsák tevékenységüket.

1. Törvények és jogszabályok, emberi jogok

Beszállítóink minden üzleti tevékenységükben és döntésük során betartják az hatályos törvényeket és szabályozásokat, különös tekintettel a nemzetközileg elismert emberi jogokra, beleértve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáit, valamint a korrupcióellenes, a versenyjogi-, a kartelljogi-, a környezetvédelmi és az adatvédelmi törvényeket

2. Alkalmazottakkal való bánásmód

A szállítóink:

 • támogatják ez esélyegyenlőséget, a sokszínűséget és az egyenlő bánásmódot, megakadályozzák a diszkriminációt a munkavállalók kiválasztásakor, előléptetésekor vagy foglalkoztatásakor, különösképp nemzetiségre, etnikai származásra, nemre, szexuális identitásra, családi állapotra, életkorra, fizikai alkatra, megjelenésre, vallásra vagy világnézetre való tekintetben.
 • Elismerik a munkavállalók érdekcsoportok létrehozására, a gyülekezés és egyesülés szabadságára vonatkozó jogát és tiszteletben tartják a munkavállalók azon jogát szabadon megválaszthassák saját képviselőiket és kollektív tárgyalásokat folytathassanak.;
 • megfelelően honorálják alkalmazottjaikat, és biztosítják a rájuk vonatkozó hatályos törvényi, és kollektív szerződésből adódó juttatásokat

3. Munka- és egészségvédelem

Beszállítóink megelőző egészségvédelmi és munkabiztonsági intézkedésekkel megvédik alkalmazottjaikat a munkával kapcsolatos egészségügyi és biztonsági veszélyektől, és biztonságos munkakörülményeket teremtenek számukra.

Beszállítóinknak minden esetben be kell tartaniuk az alkalmazottjaikra vonatkozó, helyben érvényes egészségügyi és biztonsági intézkedéseket.

Ezekből adódóan beszállítóink hangsúlyt fektetnek a munkakörnyezet folyamatos javítására, elősegítik
a biztonsággal kapcsolatos intézkedések végrehajtását.

4. Környezetvédelem

Beszállítóink betartják az összes rájuk vonatkozó környezetvédelmi előírást, és elkötelezettek a fenntartható gazdálkodás és a környezetvédelem, mint vállalati érték elve mellett.

Hatáskörükben beszállítóink minden ésszerű intézkedést megtesznek a környezet védelme érdekében, minimalizálják a környezetszennyezést, és folyamatosan javítják a környezet- és klímavédelmet, különösen a környezetbarát technológiák révén.

5. Gyermekmunka

Beszállítóink szigorúan elutasítják a gyermekmunkát, valamint a gyermekek és / vagy fiatalok kizsákmányolásának bármilyen formáját. A foglalkoztatásra való legalacsonyabb életkor nem lehet kevesebb, mint a tankötelezettség vége, és semmiképpen sem lehet 15 évnél fiatalabb életkor. Az ILO előírásai és kivételei érvényesek. A gyermekek és a fiatalok védelmére vonatkozó nemzeti előírásokat be kell tartani.

6. Kényszermunka

Beszállítóink nem tolerálják a kényszermunkát, az adósrabszolgaságot, a jobbágyságot és a rabszolgamunkát.
Hasonlóképpen elutasítják az emberi jogokat sértő börtönmunkát. Egyetlen alkalmazott sem kényszerülhet erőszak és / vagy megfélemlítés útján közvetlenül vagy közvetve dolgozni, Egyetlen alkalmazottat sem lehet embertelen vagy megalázó bánásmódnak, testi fenyítésnek kitenni. Az alkalmazottakkal méltósággal és tisztelettel kell bánni.

7. Tisztességes verseny

Beszállítóink feltétel nélkül elkötelezettek a tisztességes verseny és a tisztességes szerződések mellett.

Tilos mindennemű megállapodás a vállalatok között, vállalati szövetségek létrehozása és olyan összehangolt egyeztetett magatartásforma, amelyek a verseny csökkentését, korlátozását vagy torzítását célozzák vagy okozzák: Különösen tiltott a versenytársakkal kötött megállapodás a piac vagy az ügyfelek felosztása és az árkondíciók egyeztetése céljából

8. Korrupciómegelőzés

A szállítóink:

 • nem tolerálják a korrupció és a megvesztegetés semmilyen formáját;
 • biztosítják, hogy nem kínálnak, ígérnek és nem biztosítanak alkalmazottjainknak nem megfelelő előnyöket a döntéshozataluk befolyásolása érdekében;
 • kerülik az olyan érdekkonfliktusokat, amelyek korrupciós kockázatokhoz vezethetnek;
 • gondosan választják ki tanácsadóikat, ügynökeiket vagy egyéb közvetítőiket az alkalmassági kritériumok alapján; A tanácsadók, ügynökök és egyéb közvetítők díjazása nem használható fel a beszállítók, az ügyfelek vagy más harmadik fél megengedhetetlen előnyök biztosítása céljából;
 • nem ígérnek, nem adnak vagy fogadnak el olyan nem illő ajándékokat vagy meghívókat, amelyeket azzal a szándékkal adnak, hogy az üzleti kapcsolatot elfogadhatatlan módon befolyásolják;
 • Elutasítanak minden jogellenes anyagi és immateriális adományt a köztisztviselők, mely a politikai pártok, képviselőik, valamint a politikai tisztségviselők és jelöltek vagy más személyek felé irányul;
 • Az adományozási és szponzorálási tevekénységet önként végzik, anélkül, hogy bármilyen jogellenes üzleti előnyt szereznének.

9. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás

Beszállítóink biztosítják, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására.

10. Kereskedelem ellenőrzése

Beszállítóink betartják az áruk, szolgáltatások és információk behozatalára és kivitelére vonatkozó összes vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényt és előírást, valamint betartják az alkalmazandó embargókat és szankciókat

11. Adatvédelem

Beszállítóink betartják a személyes adatok védelmére vonatkozó összes törvényt, különösen üzleti
partnereik és alkalmazottjaik vonatkozásában.

12. Az etikai kódexnek vagy azzal egyenértékű elveknek való megfelelés

A beszállítóink

 • gondoskodnak a jelen etikai kódexben felsorolt vagy azzal egyenértékű elvek betartásáról
 • továbbítják ezen etikai kódexet vagy azzal egyenértékű elveket beszállítóinak és alvállalkozóinak, és ennek megfelelően kötelezik őket.
 • szorgalmazzák, hogy ezen etikai kódexet vagy azzal egyenértékű elveket beszállítóik és alvállalkozóik is betartsák
 • javasolják, hogy ezt az etikai kódexet vagy azzal egyenértékű alapelveket beszállítóik és alvállalkozóik is betartsák
 • nem tűrnek semmilyen diszkriminációt azok ellen, akik ezen etikai kódex vagy azzal egyenértékű elvek megsértését jelentik

Abban az esetben, ha a jelen etikai kódex megsértésének konkrét gyanúja merül fel beszállítóinknak el kell végezniük vagy el kell végeztetniük a megfelelő felülvizsgálatot, és megfelelő támogatást kell nyújtaniuk.
Ahol lehetséges, lehetőséget adunk beszállítóinknak megfelelő helyreállító intézkedések végrehajtására jelen magatartási kódex kisebb megsértése esetén. Bármely súlyos jogsértés a meglévő szerződéses viszony rendkívüli felmondásának alapját képezi.

A kártérítési jogunk mellett beszállítóink kötelesek kártalanítani minket a jelen magatartási kódex megsértésének minden következménye miatt, különös tekintettel a harmadik felek vagy hatóságok által kiszabott bírságokra, büntetésekre és követelésekre.

Az “Etikai kódex szállítók részére” dokumentum letöltése PDF formátumban.